Allmänna Villkor

JuristDirekt > Allmänna Villkor

(Gäller fr.o.m. 2019-09-09)

1. Tillämplighet, omfattning m.m.
1.1
Dessa avtalsvillkor gäller mellan JuristDirekt, org.nr. xxxxxxx, (”JuristDirekt.com”) och den kund/klient som registrerar sig som kontoinnehavare (”Kontoinnehavaren”) avseende JuristDirekt Nordic AB’s tillhandahållande av konto (”Konto”) och tillhörande tjänster på den tekniska plattformen för Kontoinnehavare och rådgivare (”Rådgivaren”) som JuristDirekt tillhandahåller genom applikationer för iOS och Android (“Appen”) samt på webbplatsen www.juristdirekt.com.
1.2
Genom Appen kan enskilda personer boka tid med en juridisk yrkesutövare, för att erhålla en kontakt i form av ett videomöte, chatt eller telefonsamtal. Kontoinnehavaren kan även innan dess att video, chatt eller telefonmötet startar publicera en skriftlig beskrivning av klientens ärende under det individuella Kontot. När video, chatt eller telefonmötet startar kan Kontoinnehavaren beskriva sitt ärende för juristen, som i sin tur kan ge klienten råd kring omständigheterna och därefter föreslå åtgärder.
1.3
JuristDirekt är endast en teknisk tjänsteförmedlare av den rådgivning som ges av Rådgivaren till Kontoinnehavaren, och JuristDirekt ska inte i något avseende ses som juridisk rådgivare. Det avtal som ingås mellan Kontoinnehavaren och JuristDirekt är därför endast att bedöma som ett tjänsteavtal avseende tillhandahållande av en teknisk lösning. Till förtydligande anges att JuristDirekt således inte bär något som helst ansvar för de råd eller andra vidhäftande tjänster (eller kvaliteten därav) som utförs inom ramen för ett möte.
1.4
Kontoinnehavaren träffar avtal med JuristDirekt genom att skapa ett Konto, vid namn ”mina sidor” enligt vid var tid gällande anvisningar på Appen (”Avtalet”). Avtalet ska anses ingånget när Kontoinnehavaren har registrerat Konto i Appen. Genom sådan registrering accepterar Kontoinnehavaren således dessa avtalsvillkor.
1.5
Kontoinnehavaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas vid Avtalets ingående är korrekta och förbinder sig att under hela avtalstiden hålla sin profil på Appen uppdaterad och aktuell. Eventuella ändringar ska meddelas JuristDirekt utan dröjsmål via e-mail till support@juristdirekt.com.
1.6
Dessa avtalsvillkor, samt instruktioner, policys och övrig information kring tjänsten finns tillgänglig i Appen.
1.7
Följande bestämmelser gäller inte om Kontoinnehavaren kommer att tillhandahållas tjänster via Appen som en del av t.ex. abonnemang, tjänst via arbetsgivare, såsom en del av ersättnings- och förmånssystem:
6.1 och 6.2 (avbokning av videomöte med rätt till återbetalning)
Andra meningen i 9.2 (rätt att säga upp avtalet med rätt till återbetalning)
Tredje meningen i 10.1 (force majeure med rätt till återbetalning)
2. Allmänt om Konto och Appen
2.1
Tecknande av Avtal och registrering av Konto och efterföljande inloggning kräver att kunden/klienten förfogar över ett BankID för identifikation och är minst sexton (16) år gammal.
2.2
Kontoinnehavaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av Kontot. Ett Konto får endast nyttjas av den användare som Kontot registrerats på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. En vårdnadshavare har dock rätt att använda tjänsten och Kontot för barns räkning, under förutsättning att barnet är under arton (18) år. JuristDirekt ansvarar inte för utomståendes missbruk av Konto eller för konsekvenser och eventuella skador därav.
2.3
Kontoinnehavaren ansvarar för att Konto används i enlighet med Avtalet, andra villkor som anges i Appen samt vid var tid gällande rätt. Kontoinnehavaren ansvarar ensam för den information som denne publicerar på eller via Appen och är således ensam ansvarig för innehållet däri.
2.4
Genom att öppna Konto i Appen, bekräftar och accepterar Kontoinnehavaren de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i Appen som framgår av JuristDirekt’s vid var tid gällande tjänste- och produktbeskrivningar avseende Appen, vilka finns tillgängliga i Appen.
2.5
Genom att öppna Konto i Appen, bekräftar och accepterar Kontoinnehavaren att de angivna kontaktuppgifterna kan användas av JuristDirekt för att kontakta Kontoinnehavaren via mail- och notisutskick med information och erbjudanden. Kontoinnehavaren har rätten att avregistrera sig specifikt för denna kommunikation. JuristDirekt är skyldig att, utan dröjsmål, bifalla Kontoinnehavarens förfrågan då denna registreras hos JuristDirekt.
2.6
Innehåll som publiceras eller tillhandahålles av JuristDirekt i Appen utgör ett komplement till den juridiska rådgivningen som Rådgivaren ger och är inte avsett att användas i stället för en jurists bedömning. Användning av Appen är endast ett komplement till gängse jurister och advokatbyråer, och är avsett som ett hjälpmedel för Rådgivare att tillhandahålla allmäna eller specifika råd till sina klienter. JuristDirekt bär inte i något avseende ansvar som Rådgivare.

3. Priser och betalning
3.1
Priser och avgifter för videomöte, chatt eller telefonsamtal med Rådgivare via Appen, och samtliga eventuella övriga tillämpliga priser framgår vid var tid gällande prislista, vilket tillhandahålls i Appen innan dess att möte med Rådgivare inbokas.
3.2
Betalning för videomöte, chatt eller telefonssamtal via Appen sker i förtid innan mötet påbörjas. Kontoinnehavare kan inte påbörja videomöte, chatt eller telefonsamtal med Rådgivaren innan dess att betalning erlagts.
4. JuristDirekt’s ansvar
4.1
Med de begränsningar som anges i denna punkt 4, ansvarar JuristDirekt för att Appen:
a) är tillgänglig enligt punkt 4.3 – 4.6 nedan; och
b) lagrar och tillhandahåller Kontoinnehavarens ärendebeskrivning och annan information som Kontoinnehavaren eller Rådgivaren laddar upp.
4.2
JuristDirekt ansvarar för att hålla sådan uppsikt över och sådant ansvar för Appen som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. JuristDirekt ansvarar inte för förlust av data.
4.3
JuristDirekt ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från Appen.
4.4
JuristDirekt har som målsättning att Appen kontinuerligt ska ha hög tillgänglighet. Kontoinnehavare ska tillhandahållas en rimlig möjlighet att kunna besöka Kontot och Appen under dygnets alla timmar. Kontoinnehavaren kan boka in tidsbestämt möte med Rådgivaren i enlighet med de tidsbokningsmöjligheter som tillhandahålls på Appen via bokningssystemet. Kontoinnehavare kan boka ett möte en viss bestämd dag och tid eller ett drop-in möte på de lediga tiderna i bokningssystemet. Appen inklusive videomöten, chatt eller telefonsamtal tillhandahålls enligt ovan, med avräkning för tillåtna avbrott såsom, men inte begränsat till, planerat och i Appen aviserat underhåll eller avbrott.
4.5
JuristDirekt ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av:
a) fel i Kontoinnehavarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Kontoinnehavarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som JuristDirekt, trots att JuristDirekt på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa;
b) annan omständighet som Kontoinnehavaren ansvarar för enligt Avtalet;
c) virus eller annat angrepp på säkerheten som trots att JuristDirekt på ett fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder; eller
d) omständighet som utgör force majeure enligt punkt 10 nedan.
4.6
JuristDirekt ansvarar endast för driften av Appen infattande tillhandahållande av videomöten, chatt eller telefonsamtal mellan Kontoinnehavare och Rådgivare samt därmed tillhörande tjänster, såsom lagring av information och annan information som tillhandahålls i Appen av JuristDirekt. JuristDirekt ansvarar inte för råd, information eller rekommendation som Rådgivaren ger Kontoinnehavaren i videomöte, chatt, telefonsamtal eller i skrift via Appen.
4.7
Avbrott eller fel i Appens tillgänglighet ska anmälas utan dröjsmål till JuristDirekt’s kundtjänst via support@juristdirekt.com (dygnet runt).
4.8
Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för JuristDirekt. JuristDirekt har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kontoinnehavaren. Om avhjälpande inte kan ske har Kontoinnehavaren rätt till skäligt prisavdrag och, med nedanstående begränsningar, ersättning för eventuell styrkt, direkt skada.
4.9
JuristDirekt ansvarar inte för fel som beror på Kontoinnehavaren eller något förhållande som Kontoinnehavaren ansvarar för. JuristDirekt ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i Appen. JuristDirekt’s ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tre tusen (3 000) kronor. JuristDirekt svarar således inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.
5. Immateriella rättigheter m.m.
5.1
Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till JuristDirekt’s varumärke, firma, och Appen samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av JuristDirekt i Appen, såsom men inte begränsat till dessa allmänna kundvillkor, tillhör JuristDirekt (eller i förekommande fall JuristDirekt’s licensgivare) med ensamrätt. JuristDirekt förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av JuristDirekt’s material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller JuristDirekt’s instruktioner från tid till annan är förbjuden. Kontoinnehavaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av JuristDirekt’s immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot Avtalet, vara brottsligt. JuristDirekt förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av JuristDirekt’s immateriella rättigheter.
5.2
Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av JuristDirekt’s tillhandahållande av Appen och/eller andra tjänster åt Kontoinnehavaren, ska tillfalla JuristDirekt med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar rätten att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.
6. Avbeställning av videomöte
6.1
Kontoinnehavare kan avbeställa/ångra inbokat videomöte, chatt eller telefonsamtal kostnadsfritt fram till och med 24 timmar innan dess att videomötet ska äga rum. Om avbeställning sker enligt ovan ska betalning som erlagts för videomötet, chatt eller telefonsamtal återbetalas inom 14 dagar.
6.2
Kontoinnehavaren samtycker till att denne inte har någon avbeställnings-/ångerrätt till beställning av drop-in video, chatt eller telefonmötestider samt vid de tillfällen då Kontoinnehavare ställer in inbokat möte senare än 24 timmar innan dess att mötet ska äga rum. Vid sådana tillfällen äger Kontoinnehavaren inte rätt till återbetalning av erlagt belopp för video, chatt eller telefonmöte.
7. Otillåten användning och information
7.1
JuristDirekt ser allvarligt på all otillåten användning av Kontot och Appen i strid med dessa allmänna villkor och/eller JuristDirekt’s vid var tid gällande policys angående säkerhet, etik m.m. Det är bland annat inte tillåtet att filma konsultationer med rådgivare eller att på något sätt sprida sådant material, varken privat eller offentligt. JuristDirekt kommer proaktivt att vidta åtgärder mot konstaterad eller förutsedd otillåten användning av Kontot, Appen etc.
7.2
JuristDirekt förbehåller sig rätten att, med föregående varning eller meddelande härom till Kontoinnehavaren, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information från Appen, stänga av Kontoinnehavarens Konto eller vidta andra åtgärder p.g.a. Kontoinnehavarens avtalsbrott eller för att skydda Appens renommé och tillförlitlighet. Vid sådan avstängning har JuristDirekt dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 8.2 nedan.
7.3
Om Kontoinnehavaren brutit mot Avtalet eller gällande rätt, eller använt Appen på olagligt eller otillåtet sätt, är Kontoinnehavaren skyldig att ersätta och hålla JuristDirekt skadeslöst från all skada som JuristDirekt orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).
7.4
JuristDirekt kan inte tillhandahålla sådan information om Kontoinnehavaren som Rådgivaren är personuppgiftsansvarig för enligt gällande rätt, och som Rådgivaren motsätter sig eller inte kan publicera i Appen.
8. Avtalstid och uppsägning
8.1
Avtalet gäller tills vidare från och med den tidpunkt Kontoinnehavaren registrerat ett Konto hos JuristDirekt. Kontoinnehavare har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Sker sådant upphörande ska JuristDirekt skyndsamt ta bort det avslutade Kontot samt avlägsna all tillhandahållen och lagrad information relaterad till Kontoinnehavaren.
8.2
JuristDirekt har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kontoinnehavaren bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot dessa avtalsvillkor eller annan bestämmelse i Avtalet och inte inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs Kontoinnehavarens Konto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla. Information angående Kontoinnehavaren som lagrats ska även skyndsamt tas bort.
8.3
Kontoinnehavare som har avstängts från Konto i enlighet med denna punkt har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt Konto utan att särskilt tillstånd erhållits av JuristDirekt.
9. Utveckling och villkorsändring
9.1
JuristDirekt förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Konto och Appen. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via Appen och/eller e-post. Vid var tid gällande allmänna kundvillkor kan erhållas i Appen.
9.2
Kontoinnehavaren äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall JuristDirekt’s förändring av Appen eller Avtalet är till väsentlig nackdel för Kontoinnehavaren och äger vid sådan uppsägning rätt till återbetalning av eventuellt förutbetalt belopp avseende inbokat men ej genomfört video, chatt eller telefonmöte.
10. Force Majeure
10.1
JuristDirekt ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför JuristDirekt’s kontroll och som JuristDirekt skäligen inte förväntas räkna med och vars följder JuristDirekt inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger en (1) månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kontoinnehavaren har under sådana omständigheter rätt till återbetalning av förutbetalt belopp för inbokat men ej genomfört video, chatt eller telefonmöte.
11. Meddelanden
11.1
Kontoinnehavaren ska uppge den e-postadress och telefonnummer till vilken Kontoinnehavaren önskar att JuristDirekt från tid till annan ska sända bekräftelse, påminnelse och andra meddelanden. Kontoinnehavaren är skyldig att utan dröjsmål meddela JuristDirekt om förändringar i sina kontaktuppgifter. Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom e-post.
11.2
Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda;
a) om avsänt med e-post, sms eller telefax: när mottagandet behörigen bekräftats,
b) om avsänt med rekommenderat brev: två arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran, eller
c) om avlämnat med bud: vid överlämnandet.
12. Personuppgifter
12.1
För information om hur JuristDirekt hanterar och behandlar Kontoinnehavares personuppgifter så hänvisas till JuristDirekt’s integritetspolicy. I integritetspolicy finns detaljerad information om JuristDirekt’s personuppgiftshantering, inklusive tydliga instruktioner om Kontoinnehavares rättigheter samt hur dessa rättigheter kan utövas.
13. Övrigt
13.1
Kontoinnehavaren får ej överlåta Avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalet till annan part.
13.2
JuristDirekt har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.
14. Tvist
14.1
För Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av skiljedomstol i Göteborg med Västsvenska Handelskammarens regler för skiljedomsförfarande